Có thể thêm bao nhiêu cảm biến cửa, cửa sổ vào một Smart Hub?

Không quá 8 cảm biến sử dụng pin. Nếu bạn cần lắp thiết bị cảm biến hơn, bạn sẽ cần thêm thiết bị làm bộ lặp.

Bài viết liên quan

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial